Gratis (online) persoonlijk huidadvies en stappenplan
Rechtstreeks uit onze DermaClinic vestigingen.
Gratis verzending bij bestelling vanaf €40,-
Voor 22.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Catharina Holding B.V. 

Dermaclinic B.V., handelend onder de naam C-ME Skincare
Westerkade 17

9718 AS Groningen
T 085- 105 5671 (op werkdagen tussen 09.00-17.00) 

info@cmeskincare.nl
BTW nummer 80 89 92 259 B01

Kvk nummer 341 33 580

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-, diensten- en/of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Prijs

1. Gedurende de in een promotie of campagne vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De prijzen op de website zijn de te hanteren prijzen en vormen bij partnersalons de basis van adviesprijzen
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 7 – Nakoming en garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 8 – Levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover elders in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Herroeping en bedenktijd

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden (mits niet gebruikt). De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 11 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken omdat ondernemer deze producten niet opnieuw kan verkopen.
2. Indien de consument zich wil vergewissen van geschiktheid en juiste toepassing van het product voor hem, dan dient hij zich voorafgaand aan de koop voor advies te wenden tot een als Partner van ondernemer aangesloten behandelcentrum.
3. Een overzicht van deze behandelcentra is te vinden op de website Dermaclinic.nl en op de website van C-MEskincare.nl

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug (mits niet gebruikt), of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 13 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen en hij kan constateren dat het product nog in ongeschonden staat verkeert.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
4. Indien ondernemer in de presentatie van het product bij bestelling heeft aangegeven dat herroeping onmogelijk is, bijvoorbeeld in geval van opruiming bij beperkte resterende houdbaarheid.
5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van C-ME skincare, zal Catharina Holding BV nimmer aansprakelijk zijn voor schade, in welke vorm dan ook , die verband houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. C-ME skincare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Catharina Holding is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. C-ME Skincare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies vanuit onze Dermaclinic locaties of C-ME Skincare of haar Partners, dan wel door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de consument.
4. Voor het verkrijgen van advies omtrent producten en hun gebruik in algemene of in specifieke zin, kan consument zich altijd eerst wenden tot C-ME Skincare of een van haar Partners. Partners zijn te vinden via www.Dermaclinic.nl en www.cmeskincare.nl
5. Ingeval C-ME Skincare, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent consument uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van C-ME Skincare en/of Catharina Holding BV. contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan de waarde van de bestelde producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.

Artikel 16 – Privacy

1. C-ME Skincare legt persoonsgegevens van Afnemer vast en verwerkt deze gegevens ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het onderhouden van contacten met Afnemer, het analyseren en verbeteren van haar producten en haar dienstverlening en het zenden van informatie aan Afnemer over nieuwe producten en diensten van C-ME skincare en/of DermaClinic Nederland.
2. C-ME Skincare legt haar beleid ten aanzien van privacy vast in een privacy verklaring die te vinden is op de website, via  Privacyverklaring – C-ME (cme-skincare.nl)

Artikel 17 – Klachten

1. De ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig zijn klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen over overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitende de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen.

Modelformulier voor herroeping:


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


– Aan: C-ME Skincare
t.a.v. afdeling Retouren

Maliebaan 81
3581 CG Utrecht
info@cmeskincare.nl


– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
[artikelnummer en omschrijving product]*
herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Ordernummer]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is

Voorwaarden en service: (footer webshop?) 

 • Gratis verzending bij besteding boven € 40,-
 • besteld voor 22.00 uur, dezelfde dag verzonden
 • Levering naar Nederland en België
 • online skincare consult met professionals van dermaclinic
 • Persoonlijk online skincare begeleiding en passend individueel protocol
 • IDEAL/ Visa en mastercard betaling 
 • veilig betalen
 • 14 dagen geld terug garantie

OFFICIËLE WEBWINKEL 

C-ME Skincare  onderdeel van DermaClinic NL

GRATIS VERZENDING 

Vanaf € 40,-

BESTELD VOOR 22.00 UUR 

Dezelfde dag verzonden

PERSOONLIJK (online) ADVIES? 

Bel 085- 112 2004 of mail met ons via info@c-meskincare.nl (Alleen tijdens kantooruren) 

C-ME SKINCARE 

Voorwaarden & INFO

CONTACT

DermaClinic / Catharina Holdings BV     

Westerkade 17.       

9718 AS Groningen

085- 112 2004


ma-vrij 9.00 tot 17.30 uur.   

Contact: info@cmeskincare.nl

Verzending en bezorging. Tekst 1 FAQ

Op deze pagina vind je meer informatie over de verzending en bezorging van jouw bestellingen plus antwoord op veel gestelde vragen (FAQ):

Hoe bestel ik mijn producten bij C-ME Skincare?

Je hoeft niet in te loggen om een bestelling te plaatsen; kunt als gast een online bestelling doen. Ben je een vast klant? Log dan in om je bestelling te doen zodat we je individuele aanbiedingen kunnen bieden in de toekomst en we je kunnen informeren bij leuke promoties en events. Je gaat naar het product dat je wilt bestellen, selecteer het aantal dat je wilt ontvangen en voeg ze toe aan je winkelkar. Als je klaar bent kun je naar de betaalomgeving om de geselecteerde producten af te rekenen. Je kunt artikelen toevoegen en aanpassen in de winkelmand omgeving. 

Moet ik als gast ook al mijn gegevens invoeren? 

Om je bestelling te kunnen uitvoeren hebben we je naw gegevens nodig, je emailadres is van belang voor de track & trace van de vervoerder. Zo blijf je op de hoogte van de status van je pakket. 

Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten? 

Wanneer een bestelling op een werkdag voor 22.00 uur wordt geplaatst, wordt deze verwerkt en dezelfde dag aangeboden bij de vervoerder. Bestel je boven een waarde van €40,- dan is de verzending altijd gratis. 

Tip; zorg dat je emailadres is ingevuld tijdens het doen van je bestelling, zodat je per mail vanuit de vervoerder een track-and-trace code ontvangt waarmee je je bestelling kunt volgen. Ook is het mogelijk om je bestelling te laten bezorgen bij een afhaalpunt van PostNL. Selecteer hiervoor de optie ‘Ophalen” in de track & Trace omgeving en selecteer een afhaalpunt bij jou in de buurt. 

Hoe ontvang ik mijn factuur?

De factuur wordt via de e-mail naar je toegestuurd zodra de producten afgerekend zijn. De factuur wordt verstuurd naar het mailadres welke je gebruikt hebt bij het afrekenen.

Hoe wordt mijn bestelling verstuurd?

De producten worden in Nederland via PostNL verstuurd en in België via DPD. Je ontvangt per mail een track-and-trace code waarmee je de bestelling kunt volgen.

Mijn bestelling klopt niet, wat moet ik nu doen?

Mocht je bestelling niet kloppen, dan graag binnen 12 uur na ontvangst contact opnemen met één van onze medewerkers. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 

info@cmeskincare.nl of bel met vragen naar 085-112 2004

Kan ik een bestelling annuleren of aanpassen?

Een al geplaatste bestelling is niet meer aan te passen of te annuleren wanneer deze is afgerekend.

Waar kan ik met vragen over mijn producten terecht?

Mocht je vragen hebben of meer willen weten over het gebruik van onze producten; neem dan contact op met één van onze medewerkers voor het inplannen van een adviesgesprek. 

Tijdens werkdagen zijn we bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op ons telefoonnummer 085-112 2004 of per mail  info@cmeskincare.nl 

Tekst 3

Privacy

Zie link op website Privacyverklaring – C-ME (cme-skincare.nl)

Tekst 4

Retouren en Klachten

Indien er een klacht ontstaat over onze webshop, webservice en of onze producten, meld dit dan zo snel mogelijk. 

We vragen je een goede weergave te schetsen van de situatie en het invullen van onderstaande vragen alvorens we een mogelijke afwikkeling kunnen overgaan. Verwerking en beoordeling duurt gemiddeld, na ontvangst van volledig ingevulde formulieren, 14 dagen. Mocht dit onverwachts langer duren melden we dit uiteraard zo snel mogelijk per mail. 

 Klachten over de bestelling en de/of producten moeten binnen 12 uur worden gemeld nadat de consument de bestelling heeft ontvangen, of gebreken heeft geconstateerd.

Vul al de benodigde gegevens volledig en duidelijk omschreven in en zend deze in combinatie van foto’s naar ons per mail: 

Modelformulier voor retour / klacht:


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer het een klacht/reactie en of product probleem  betreft)


– Aan: C-ME Skincare
t.a.v. afdeling Retouren/ Klacht

Maliebaan 81
3581 CG Utrecht
info@cmeskincare.nl

 • Ik deel C-ME skincare  hierbij mede, dat ik een klacht wil indienen betreffende de aankoop van de volgende producten:
 • Artikelnummer(-s) en of omschrijving / aantal
 • Exacte omschrijving product tbv retour / klacht
 • Foto’s van het desbetreffende artikel voor retour / (huid-)klacht
  Besteld via C-ME skincare webshop op
 • Ontvangen op* [datum bestelling ontvangst bij producten]
  – [Naam consumenten]
  – [Adres consument]
 • – [email adres consument]
 • – [bereikbaar op telefoonnummer]
  – [Online bestelnummer]
 • Handtekening en datum consument